صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو

نقشه راه استارتاپی

مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایده‌ها و طرح‌های نوآور

ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی

سرمایه‌گذاری خطرپذیر در طرح‌های پژوهشی

سایت رسمی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی لیدکو