مسیرهای جذب سرمایه را تقویت کنید

نقشه راه استارتاپی

هنر ارائه کردن خودتان، بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است. اگر می‌خواهد حمایت‌های بیرونی را برای کسب و کار خودتان جذب کنید، برخوردار بودن از این هنر بسیار ضروری است.

شما بایستی به خوبی مجهز به همه انواع ارائه باشید: ایستاده، شفاهی، سخنرانی آسانسوری (منظور قدرت توجیه مخاطب در حد فاصل سوار شدن و پیاده شدن از آسانسور) و سخنرانی متعارف بیست دقیقه‌ای برای جلب توجه و اخذ سرمایه از سرمایه‌گذاران فرشته، رقابت زیادی در بین استارتاپ‌ها وجود دارد. در سطح جامعه، فعالانه حضور داشته باشید و برای جذب سرمایه از سرمایه‌گذارانی که در شرکتهای مشابه شما سرمایه‌گذاری می‌کنند و شبکه قوی‌ای با سایر سرمایه‌گذاران دارند، برنامه‌ریزی کنید. تمامی موارد لازم را در یک ارائه قوی آماده به همراه داشته‌باشید تا به بهترین نحو در مقابل سرمایه‌گذاران حاضر شوید.

منبع: naghshup.ir