پیشرفت کسب و کارتان را بسنجید

نقشه راه استارتاپی

اندازه‌گیری، نخستین گام برای کنترل و در نهایت ایجاد بهبود است. اگر نتوانید چیزی را اندازه‌گیری کنید، نمی‌توانید آن را بفهمید. اگر نتوانید چیزی را بفهمید، نمی‌توانید آن را کنترل کنید و اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید، نمی‌توانید آن را بهبود بدهید. هر چند امروزه اصطلاحاتی مثل داده‌های کلان-Big data- و تحلیل مشتری-customer analytics- در مباحث کسب و کاری به کرات تکرار می‌شود، اما معمولاً قدرت این ابزارها در بنیانگذاران ابتدایی نادیده‌گرفته می‌شود.

در این گام با برگشت به فاز دوم متدولوژی نوپای ناب و بعد از ساخت محصول کمینه و مانا اندازگیری خواهید کرد. شما بعد از شروع محصول کمینه و مانا و هر بار تکرار آن نیاز دارید تا شاخصهایی داشته باشید تا از طریق آن بدانید که بازار به چه میزان محصول شما را پذیرفته است و سپس به جلو حرکت کنید. لازم به ذکر است که کسب وکارتان برای ردیابی مسیر وابسته به نوع بیزینس شما خواهد بود.

منبع: naghshup.ir