پیش ارائه رویداد استارتاپی لیدکوتک برگزار شد

تعامل رو در رو منتورها و شرکت کنندگان مرحله نهایی یک روز قبل از رویداد نهایی