بازتاب رویداد استارتاپی لیدکوتک در نشریات علمی کشور

خبر نامه شنبه در جدیدترین چاپ خود، مطلبی را به معرفی استارتاپ لیدکوتک اختصاص داده است.