مجموعه گفت و گوهای دکتر مهدی اسلام پناه

ریاست محترم رویداد استارتاپی لیدکوتک در رادیو اقتصاد

مجموعه گفت و گوهای جناب آقای دکتر مهدی اسلام پناه، ریاست محترم رویداد استارتاپی لیدکوتک در رابطه با مفاهیم کارآفرینی، دانش بنیان و استارتاپ‌ها به شرح ذیل قابل دسترسی می‌باشد.