اکوکمپ درمانی- توریستی کویر بشرویه افتتاح خواهد شد!