ایلان ماسک "برای متوقف کردن آخرالزمان هوش مصنوعی" تمایل دارد مغز انسان ها را با ماشین ها مرتبط کند.