گزارش روز نخست سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس