مدیریت و کنترل آفات و بیماریهای کشاورزی در منطقه

درنظر گرفتن پسته و انار به عنوان محصول باغی اصلی در منطقه فردوس، آفت و بیماری های موجود در این دو محصول علاوه بر تنش خشکسالی موجب کاهش عمکرد کمی و کیفی محصولات تولید شده می‌شوند. بطوریکه آفت پسیل در پسته و کرم گلوگاه در انار در سال جاری خسارت های کمی و کیفی زیادی را به محصول کشاورزان منطقه فردوس وارد کرده است. حتی سموم توزیع شده در بین کشاورزان برای مقابل با این آفت ها و بیماریها به کاهش کیفیت محصول تولیدی کمک کرده است. افزایش عملکرد انار تولیدی همچنین مشکلات کشاورزان در زمینه فروش محصول به دلال های میوه، موجب شده که بیشتر کشاورزان زمین های تولید انار خود را به پسته تبدیل کنند، با این رویکرد، تولید محصول باارزش انار فردوس با مشکل روبرو خواهد شد. لذا راهکارهای خلاقانه و مدیریتی درست می تواند به کاهش آفات و بیماری های محصولات استراتژیک فردوس کمک کرده و باعث افزایش کیفیت و کمیت این محصولات در این منطقه شود.