دامپروری

با محوریت محدودیت های اقلیمی منطقه ، صنایع تبدیلی و نهاده‌های ژنتیکی

در مبحث محصولات دامی، با وجود فقر پوشش گیاهی، کمبود آب و نیز وجود اراضی بیابانی، فعالیت های متعدد دامداری و دامپروری صنعتی در زمینه پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار، گاو شیری و گوشتی، طیور و تولید عسل مورد توجه ساکنان این منطقه قرار گرفته و در سال های اخیر رو به افزایش است. بطوریکه علاوه بر دامداری محلی، دامداری صنعتی و نیز تعدادی واحدهای دامپروری نیز فعالیت دارد. اخیرا با راه‌اندازی شبکه جمع‌آوری شیر در این منطقه سبب مدیریت بهتر محصولات دامی تولید شده را ایجاد کرده است. مشکل در گسترش صنعت دامداری این منطقه، وجود خشکسالی و از بین رفتن مراتع و در نتیجه کمبود علوفه برای دام هاست. بطوریکه دامداران مجبور که خریداری علوفه از استان های همجوار می‌شوند که همین نکته باعث افزایش قیمت تمام شده علوفه و در نهایت هزینه تولید دام و محصولات لبنی را افزایش می‌دهد. درکنار مشکلات موجود در دامپروری منطقه خراسان جنوبی، مزیت هایی همچون وجود چرخه کامل تولید گوشت مرغ، سازگاری گوسفند بلوچی با شرایط آب و هوایی منطقه و تولید پشم بسیار مرغوب، پرورش بز کرکی و تولید کرک با ارزش اقتصادی بسیار بالا و وجود ۱۵ درصد از کل شترهای کشور در این استان را نمی‌توان نادیده گرفت. علاوه بر این عمده نژاد دام های این منطقه نژادهای سبک و بومی است که وجود نژادهای سنگین، با قابلیت چندقلوزایی یا افزایش میزان زاد و ولد درسال از کمبود های اساسی در صنعت دامپروری این منطقه محسوب می‌شود.