مدیریت بحران آب در کشاورزی

روشهای کاربردی نوین

این شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و عدم وجود توده‌های مرطوب و کوهستان‌های مناسب و به علت مجاورت با دو کویر مرکزی و لوت دارای آب و هوای صحرایی، خشک و کم‌باران می‌باشد. میانگین میزان بارندگی این شهرستان در حدود ۱48 میلی‌متر در سال است، علاوه بر کم آبی، بالا بودن EC آب، کشاورزی و زراعت این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی مهم‌ترین مشکل روستاهای این شهرستان است. به دلیل بارندگی کم این شهرستان، قنات-های آن نیز کم آب بوده و یکی از راه هایی که کشاورزان برای هدر رفت آبهای جاری از آن استفاده می¬کنند، ایجاد بندهای خاکی در مسیر سیلاب¬های بهاری است که مقدار زیادی از این آبها را در بندسارها ذخیره کرده و با نفوذ آب در زمین، در حوضه رسوبی آن می¬توانند زراعت کنند. آب انبارهای شکل گرفته در این منطقه با قابلیت ذخیره سازی آب برای استفاده مردم و کشاورزان یکی دیگر از راهکارهای حفظ و ذخیره آب برای مردم کویر نشین این منطقه است. موقعیت قرارگیری این شهر و اقلیم آن باعث شده عناصری چون حوض و آب انبار در این شهر به تعداد زیادی ساخته شده است. خشکسالی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که کشاورزان این منطقه با آن روبرو هستند. لذا نیاز به بهره برداری از روش های نوین برای مقابله با آن و مدیریت بحران آب در این شرایط الزامی است.