زیر ساخت

زیست بوم کارآفرینی

به موارد زیر توجه کنید:

۱-خدمات ارتباطی 2- نرم افزارهای امنیتی 3- مراکز رشد 4- پارک های علم و فناوری