تحقیق و توسعه

زیست بوم کارآفرینی

بدون شک یکی از بخش های مهم شرکت این بخش است. و نبض پویای هر شرکت تحقیق و توسعه است. ارتباط با دفاتر کار با صنعت، پژوهشکده ها ومراکز آزمایشگاهی را در اولویت این بخش قرار دهید.