پشتیبانی

زیست بوم کارآفرینی

بخش پشتیبانی یکی از بخش های بسیار مهم در زیست بوم کارآفرینی است

به موارد زیر در این بخش دقت کنید

۱-زیر ساخت مخابراتی 2- نرم افزارهای سازمانی 3- مراکز مشاوره کسب و کار 4- شتاب دهنده ها 5- انجمن های تخصصی 6- خدمات حقوقی 7- خدمات حسابداری