تامین مالی

زیست بوم کارآفرینی

برای تامین مالی خود برنامه ریزی کنید. خیریه ها و سمن ها را شناسایی کنید. سرمایه گذاران خطر پذیر را شناسایی کنید. صندوق های مختلف را بشناسید و بر اساس استراتژی های خود تامین کننده مالی مناسب را انتخاب کنید.