فرهنگ

زیست بوم کارآفرینی

رسانه را جدی بگیرید، رویداد خلق کنید یا در رویدادهای مشابه شرکت کنید. از استفاده از وسایل ارتباط جمعی غافل نشوید.