نیروی انسانی

زیست بوم کارآفرینی

آموزش مناسب به نیروی انسانی در زمینه های مناسب با تیپ شخصیتی فرد باید صورت پذیرد.

برگزاری مسابقات مهارت سنجی