بازار

زیست بوم کارآفرینی

در نظر گرفتن شرایط بازار، نحوه بازاریابی، شرایط بازرگانی، شبکه سازی فروش مناسب به صورت مویرگی یا مدل های دیگر، در جریان مناقصات قرار گرفتن، شناخت شبکه های خرده فروشی و پخش از مهمترین ارکان این قسمت از مدل زیست بوم می باشد.